Målsetning

Hovedmål scenekunst

Nordland fylkeskommune skal utvikle en helhetlig politikk på scenkunstområdet med basis i eksisterende aktivitet og de overordnede målene for kulturpolitikken i Nordland, formulert gjennom fylkesplanen. På grunnlag av disse målene og den virksomheten som faktisk finner sted innenfor feltet er målet:

 • Å utvikle scenekunst av internasjonal kvalitet og med regional appell

 • Å tilrettelegge for at nordlendingene kan utøve scenisk aktivitet med bredde og mangfold

 • Å utvikle og etablere arenaer for scenekunst hvor utøvere og uttrykksformer møtes på tvers av fagbakgrunn og genreMålsetning

 • Hovedmål scenekunst

 • Nordland fylkeskommune skal utvikle en helhetlig politikk på scenkunstområdet med basis i eksisterende aktivitet og de overordnede målene for kulturpolitikken i Nordland, formulert gjennom fylkesplanen. På grunnlag av disse målene og den virksomheten som faktisk finner sted innenfor feltet er målet:

 • Å utvikle scenekunst av internasjonal kvalitet og med regional appell

 • Å tilrettelegge for at nordlendingene kan utøve scenisk aktivitet med bredde og mangfold

 • Å utvikle og etablere arenaer for scenekunst hvor utøvere og uttrykksformer møtes på tvers av fagbakgrunn og genre

 • Å stimulere til at scenekunstfeltet fokuseres på tematikk som inviterer til å reflektere over vår individuelle og kollektive selvforståelse

 • Å stimulere til at scenekunstmiljøene inngår i og etablerer kontakt med nasjonale og internasjonale nettverkDette søkes oppnådd gjennom:

 • Å sikre bedre koordinering av og samspill mellom scenekunstmiljøene i fylket gjennom opprettelse av et forpliktende samordningsfora hvor alle hovedaktørene er representert

 • Å utvikle instruktørnettverkets bredde og antall slik at behovet dekkes og fordypningsmulighetene utvides

 • Å opprette tilskuddsordninger som stimulerer til produksjon i de frie gruppene

 • Å etablere muligheter for visning av eget arbeid utover hjemkommune gjennom turnéstøtteordning for frie grupper og prosjektproduksjoner

 • At fagmiljøene etablerer arenaer for ideutveksling og kompetanseheving

 • At manus- og prosjektutvikling med nye perspektiver støttes

 • At de to institusjonsteatrene styrkes slik at de kan drive nyskapning og bestrebe seg på å inngå i internasjonale nettverk

 • At Nordland Teater, Figurteateret i Nordland og Sceneinstruktørene i Nordland inngår i utviklings - og produksjonsarbeid med forestillinger som distribueres gjennom skoleverket. Slik blir de en del av dagens skolekonsertproduksjon og framtidas utvikling av den kulturelle skolesekken

Figurteateret i Nordland

 

Figurteateret skal i planperioden realisere følgende:

 

 • Figurteateret i Nordland skal være i forkant av utviklingen av figurteater som kunstform i Norge. Dette skal oppnåes gjennom:- å delta i den nasjonale og internasjonale debatten om form, kvalitet og innhold.- samarbeid på flere måter, ikke bare det forestillingsrettede, med de nasjonale utøvermiljøene.- å etablere regelmessig kontakt med relevante kunstakademier og høgskoler i Europa og resten av verden.- å skape arenaer og møteplasser for nye konstellasjoner mellom kolleger.-

 • Figurteateret i Nordland skal øke antallet produserte forestillinger fra dagen nivå, 5 per år, til 7 forestillinger per år i 2004.Dette skal oppnåes gjennom å utvikle et større kontaktnett og få et bredere idétilfang å delta forpliktende i ett faglig samarbeidsfora med halvårlige møter bestående av Nordland Teater, Senter for scenekunst, Musikk i Nordland, høgskolene og andre aktuelle institusjoner i fylket-

 • Figurteateret i Nordland skal øke antallet viste forestillinger i fylket per år fra dagens nivå 150 til 200 i 2004.Dette skal oppnåes gjennom- å delta i ett faglig samarbeidsforum med halvårlige møter bestående av Nordland Teater, Senter for scenekunst og høgskolene.- å delta på Kulturmarked Nordland, kultursjef konferanser og andre egnede fora for informasjonsformidling og salg- samarbeid med øvrige formidlere i fylket- tilsetting av en produsent til ved institusjonen- produsere forestillinger for barn og ungdom som distribueres gjennom skoleverket i samarbeid med Musikk i Nordland og Statens Utdanningskontor i Nordland- 

 • Figurteateret i Nordland skal bidra med minst ett ikke-norsk gjestespill på Nordlands turné per år. Dette skal oppnåes gjennom:- å delta på festivaler i inn - og utland-å utvikle kontakten med ulike formidlingsorganisasjoner utenfor Norge- fullverdig medlemsskap i i.e.t.m. (Informal European Theatre Meeting) eller tilsvarende organisasjon.-

 • Figurteateret i Nordland skal representere scenekunst produsert i Nordland på nasjonale og internasjonale arenaer.Dette skal oppnåes gjennom:- å delta på festivaler i inn og utland- å utvikle kontakten med ulike formidlingsorganisasjoner utenfor Norge- fullverdig medlemsskap i i.e.t.m. (Informal European Theatre Meeting) eller tilsvarende organisasjon- å opprette rutiner for visning av institusjonens egen - og samarbeidsproduksjoner i Oslo og øvrige nøkkelsteder i landet.-

 • Figurteateret i Nordland skal skape et bedre, større og mer differensiert kontaktnett blant arrangørene i Nordland for å oppnå bedre publikumstall og nå nye publikumsgrupper med enda flere forestillingsformer.Dette skal oppnåes gjennom:- å bygge videre på det nåværende arrangørnettverket- å oppsøke enkelt kommuner og regioner for å finne nye samarbeidspartnere- å tilrettelegge forestillingene slik at de egner seg godt til turné i samtlige av fylkets kommuner til tross for de ulike forutsetningene lokalt- å øke FiNs tilgjengelighet blant publikum og arrangører ved informasjonsformidling via Internett og mer tradisjonelle medier- å delta i samarbeidsprosjekter på basis av lokalt initiativ- å inngå i et fylkesdekkende forpliktende samarbeid med en koordingeringsinstans for turnevirksomheten innen alle kunstgenre

 • Nordland fylkeskommune vil øke driftsrammen til Figurteateret i Nordland med kr. 1 mill., slik at de blir i stand til å realisere disse tiltakene. Det forutsettes at Vestvågøy kommune og staten medfinansiererAnsvar: Staten, Fylkeskommunen og vertskommune