INFORMASJON OM SØKNADSORDNINGEN

Les mer om betingelsene, hva du kan søke om, hvem som kan søke og krav som stilles til søknaden.

"WHAT IS FIGURTEATRET?" See the VIDEO and learn more.

 

Figurteateret i Nordland er et fylkeskommunalt prosjektteater som produserer figurteater. Teatret ble etablert i 1991 og har 5 fast ansatte. Vi holder til i Stamsund, midt i Lofoten. Hvert år produserer vi 5-6 forestillinger i samarbeid med profesjonelle scenekunstnere/grupper fra inn- og utland. Alle forestillinger produsert i samarbeid med FiN turnerer i Nordland fylke. Totalt spiller vi 150 forestillinger i Nordland hvert år. I tillegg arrangerer vi forprosjekt, workshops, kurs og seminarer, samt deltar på festivaler.

Figurteater beveger seg i dag i en brytningstid mellom det klassiske dukketeatret og mer moderne cross-over produksjoner i grenselandet mellom billedkunst, teater, dans og multimedia. FiN deltar aktivt i utviklingen av de nye formidlingsformene, samtidig som vi også arbeider med de mer tradisjonelle uttrykkene innenfor figurteaterbegrepet.

 

Hva du kan søke om?

FiN tilbyr søkere samproduksjon, forprosjekt, Performance Art Harbour og Residensordning for scenekunstnere.

 

Samproduksjon:


Ved en samproduksjon dekker FiN mellom 40-50 % av de totale produksjonskostnadene. Hva dette betyr i eksakte beløp avhenger av totalbudsjettets størrelse. Det er selvsagt en grense for hvor mye FiN kan tilby i produksjonshonorar!
FiN dekker i tillegg alle oppholdsutgifter i den perioden gruppen er i Stamsund, det vil si reise og transport til og fra Stamsund, diett og losji.  
FiN tilbyr øvingslokale (black box 10m x10 m), scenetekniskutstyr (lyd, lys, turnerigg etc.) og faglig assistanse i løpet av kontraktsperioden i Nordland.
 

HVA ER BETINGELSENE?

Du må selv finne en måte å dekke resten (50-70 %) av produksjonskostnadene ved hjelp fra andre finansieringspartnere.

Du må være organisert som selvstendig næringsdrivende eller firma. Vi gir din bedrift en finansiering som du administrerer selv.

Du er ansvarlig for å ansette / kontraktere dine samarbeidspartnere og dekke alle ekstra utgifter.

Du forplikter deg til å gjennomføre en turne med produksjonen i Nordland fylke, Norge.

NB! Etter kontraktsperioden (som innbefatter produksjon og turné i Nordland) er produksjonen din! NVT krever ikke prosentandel av spilleinntekter, provisjoner for salg etc. Den eneste betingelsen FiN setter er at FiN krediteres som samarbeidspartner i program, plakat etc. Se krav til kreditering.
 

TURNE

En turne i Nordland varer vanligvis 2 til 3 uker avhengig av hvem som er produksjonens målgruppe. Under en turne i Nordland dekker FiN alle utgifter (reise, hotell, diett etc.) og honorar for hver forestilling (etter avtale).  Turneen besøker skoler eller kulturarenaer i fylket.

Prosjektskapere som får samproduksjon med FiN forplikter seg til å gjennomføre en turne i Nordland.

 

 

Forprosjekt:

Det er også mulig å søke om å jobbe med et forprosjekt. Tilbudet går til de søkere som har en ny og god idè, men som ikke har mulighet til å prøve den ut eller fått konkretisert/prosjektert den ytterligere. Det knyttes ingen forpliktelser til verken søker eller FiN i forhold til videreføring av prosjektet.

 

 

Performance Art Harbour (PAH):

- sommerresidensordning for profesjonelle scenekunstnere

 

Figurteateret i Nordland (FiN) etablerte sommeren 2005 en internasjonal gjesteordning for profesjonelle scenekunstnere. PAH er et svar på det økende behovet blant scenekunstnere nasjonalt og internasjonalt, for rom for eksperimentering og før-produksjon. FiN tilbyr opphold og produksjonslokaler i Stamsund, i hjertet av Lofoten, ett av Skandinavias mest særegne kystkulturlandskap.

 

Residensperioden legges vanligvis innenfor perioden 1. - 31. juli. Ordningen er primært et tilbud til kunstnere og kunstgrupper som benytter scenen som verktøy og arena; og som gjennom lengre tid har vist og dokumentert høy kunstnerisk kvalitet. De som blir valgt ut får fritt disponere Figurteateret i Nordlands leilighet, produksjonslokaler og sceneteknisk utstyr. Vi gjør oppmerksomme på at under en PAH periode er teatrets stab ikke tilgjengelig på samme måte som ved en co-produksjon grunnet ferieavvikling. Gruppene dekker selv sine reiseutgifter og utgifter til diett. FiN kan etter avtale tilby assistanse under prosjektering av oppholdet, og hjelp til å skaffe øvrig finansiering av oppholdet. I særlige tilfeller gir FIN den som får tilbudet også økonomisk støtte. Søkere som arbeider innen dukke- og figurteater vil bli prioritert.

 

Søkere må sende inn søknad hvor det fremgår hva arbeidsoppholdet skal inneholde og CV for samtlige deltagere. Søknadsfrist er hvert år 15. september for opphold påfølgende sommer.

 

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til Figurteatret i Nordland, ved produksjonsleder Geir-Ove Andersen, e-post: figurteateret(a)figurteateret.no /telefon 916 68 108.

 

 

 

Krav til søknaden:

 

Hvem som søker og hva du/dere søker om

Angi hvem som står ansvarlig for prosjektet og om du/dere søker samproduksjon eller forprosjekt.

 

En prosjektbeskrivelse

Et generelt krav til prosjektbeskrivelsen er at den kommuniserer klart og informativt om produksjonen som dere ønsker å realisere og samarbeide om. Prøv å beskrive produksjonen på en måte som kan hjelpe folk som ikke er ”inside” til å få best mulig forståelse av hvordan dere tenker. Legg gjerne ved manus, manusutkast, handlingsforløp, scenario om det fins. Legg også gjerne ved video, tegninger eller skisser av scenerom, scenografi, kostymer, eksempel på musikk.

 

En prosjektbegrunnelse

Beskriv hvorfor dere vil sette opp denne forestillingen, og hva dere vil med produksjonen, i forhold til: - Bruk av dramatiske virkemidler, handling, karakter, konflikt o.a. - Bruk av sceniske virkemidler; lyd, musikk, lys, kostyme, scenografi, material, teknikk o.a. - Formidling, målgruppe - En oversikt over de medvirkende: Hvem er tenkt med i produksjonen? Legg ved CV.

 

Produksjonsplan

Hvilke tidsrom ønsker dere å jobbe i Stamsund? Angi også hva dere ønsker å gjøre med arbeidet når samarbeidet med FiN er ferdig.  

 

Produksjonsbudsjett

Legg ved budsjett med oversikt over inntekter og utgifter for prosjektet det søkes om, samt hva du/dere søker FiN om å støtte.

 

Søknad sendes til:

Søknaden må leveres digitalt. Søknadsskjema finner du her.

 

Har du spørsmål kan du kontakte oss under søknadsprosessen på telefon 916 68 108 eller e-post: application.fin(a)nfk.no 
NB! Erstatt (a) med @